1. Objednávání, dodání a platba
Nejdůležitějším krokem nákupu na www.vacushape-shop.cz je REGISTRACE zákazníka v e-shopu zadáním povinných a pravdivých osobních či firemních údajů. Při nákupu bez registrace je nutné zadat kontaktní údaje označené jako povinné na konci objednávky.

Objednávka zboží na e-shopu www.vacushape-shop.cz probíhá ve čtyřech krocích:
1) vložení požadovaného zboží a množství do košíku
2) výběr způsobu doručení
3) výběr způsobu platby
4) potvrzení objednávky
 
Výběr požadovaného zboží:
Výběr požadovaného zboží probíhá jeho vložením do košíku a zadáním žádaného množství. Zboží lze do košíku přidávat nebo jej odebírat a tlačítkem "Přepočítat košík" aktualizovat jeho obsah. 
 
Způsob doručení:
a) službou PPL (obvykle do 24 hodin) + 150 Kč (při objednávce nad 5.000,- Kč – zdarma)
b) osobně při návštěvě servisního technika ve Vašem studiu - zdarma
c) osobní odběr v sídle firmy Wellness profi s.r.o., Strojírenská 2239/32, Žďár nad Sázavou – zdarma
 
Způsob platby:
I) hotově při převzetí zboží viz. Způsob doručení bod b) nebo c)
II) převodem +25,- Kč (při objednávce nad 5.000,- Kč – zdarma)
III) dobírkou +80,- Kč (při objednávce nad 5.000,- Kč – zdarma)
 
Potvrzení objednávky:
Potvrzením se objednávka stává závaznou, bude obratem elektronicky potvrzena a vyřízena v nejbližším možném termínu. Stornování nebo změna objednávky je možná nejpozději do 11.30 hod. telefonicky +420 603 961 094 nebo mailem na p.sysel@wellnessprofi.cz. Při registraci je nutné zadání telefonního kontaktu, který je nezbytný pro přepravní službu PPL.
 
2. Všeobecná ustanovení
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.vacushape-shop.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty).
 
3. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách www.vacushape-shop.cz, jsou nezávaznými údaji, pokud byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Wellness profi s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé
 
4. Místo plnění
Místem plnění je provozovna kupujícího. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
5. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 
6. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách www.vacushape-shop.cz, jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při osobním odběru. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balného (při nákupu do 5.000Kč).
 
7. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne telefonického nebo e-mailového potvrzení o připravenosti zboží za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení o připravenosti zboží. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Dodací doba závisí především na dostupnosti zboží. U aktuálně dostupného zboží se zpravidla zobrazuje SKLADEM, vzhledem k neustálému pohybu zboží se může stát, že některá položka se v okamžiku objednávky zobrazuje jako aktuálně dostupná, ale v okamžiku kdy dojde Vaše objednávka na řadu, může být již zboží prodáno, proto prosíme o toleranci z Vaší strany. V případě akutnosti se prosím informujte na dostupnost telefonicky na naší info lince 603 961 094 nebo mailovým dotazem. Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém dorazí. Jakmile objednávka dojde na řadu, zboží připravíme k expedici a následně Vás vyrozumíme mailovou zprávou o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí či že jej odesíláme. Před osobním vyzvednutím zboží je nutno vždy vyčkat na zprávu, že je zboží připraveno k vyzvednutí!! Pokud zboží skladem není, informujeme Vás o předpokládaném termínu dodání. Obvyklá doba od odeslání objednávky po její připravenost k expedici je zpravidla 2-5 kalendářních dnů (je-li zboží skladem). Většina zboží je převážně stále dostupná do 1 týdne. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5-ti dnů od doručení objednávky, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.
V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli balné a manipulační poplatek ve výši 300 Kč.
Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele mailovou zprávou nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Vrácené zboží musí být kompletní a to včetně originálu nabývacího dokladu, návodu a záručního listu ( pokud byl tento součástí dodávky). Provozovatel se zavazuje v případě oprávněného požadavku odeslat platbu za vrácené zboží do 14-ti pracovních dnů od jeho obdržení na účet udaný zákazníkem.
 
8. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu.
Prodávající vystaví reklamační list, který musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.
 
9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 
Platné od 01.08.2009